Đá quý Ruby

Đá quý Ruby

Đá quý Ruby

0 Comments
Chế tác Hồ Ly chúa bằng ngọc Miến Điện

Chế tác Hồ Ly chúa bằng ngọc Miến Điện

Chế tác Hồ Ly chúa bằng ngọc Miến Điện

0 Comments
Viên Swarovski Áo lửa cực chiếu

Viên Swarovski Áo lửa cực chiếu

Viên Swarovski Áo lửa cực chiếu

0 Comments
Chuỗi đá quý Aquamarine 8li, 10li, 14li

Chuỗi đá quý Aquamarine 8li, 10li, 14li

Chuỗi đá quý Aquamarine 8li, 10li, 14li

0 Comments
Trụ Tinh thể Đá quý Morion

Trụ Tinh thể Đá quý Morion

Trụ Tinh thể Đá quý Morion

0 Comments
Nhẫn Càn Long ngọc Miến Điện

Nhẫn Càn Long ngọc Miến Điện

Nhẫn Càn Long ngọc Miến Điện

0 Comments
Nhẫn Càn Long ngọc Miến Điện

Nhẫn Càn Long ngọc Miến Điện

Nhẫn Càn Long ngọc Miến Điện

0 Comments
Nhẫn Càn Long bạch ngọc

Nhẫn Càn Long bạch ngọc

Nhẫn Càn Long bạch ngọc

0 Comments
Chuỗi bạch ngọc 16li

Chuỗi bạch ngọc 16li

Chuỗi bạch ngọc 16li

0 Comments