Đá Ruby tự nhiên, thợ Việt chạm khắc, thích hợp mặt dây nam, để bàn, để xe hơi, xe máy 😋