Phôi ngọc Miến Điện làm nhẫn Càn Long, hột nhẫn, mặt dây, chạm tượng

Phôi ngọc Miến Điện làm nhẫn Càn Long, hột nhẫn, mặt dây, chạm tượng
Phôi ngọc Miến Điện làm nhẫn Càn Long, hột nhẫn, mặt dây, chạm tượng