Đá Thạch Anh tím thiên nhiên, Natural Amethyst tím đậm đẹp ( 19/04/20, 02 )