Nhẫn nữ đá Ruby thiên nhiên, bạc 925


Nhẫn nữ đá Ruby thiên nhiên, bạc 925
Nhẫn nữ đá Ruby thiên nhiên, bạc 925