Kim cương thiên nhiên, Natural Diamond 4.5li, nước D, Vs1, 3ex đã kiểm định GIA.

Kim cương thiên nhiên, Natural Diamond nước D đã kiểm định GIA.
Kim cương thiên nhiên, Natural Diamond nước D đã kiểm định GIA.