Đá Ruby thiên nhiên hàng Lục Yên lên mặt dây nam, bạc 925


Đá Ruby thiên nhiên hàng Lục Yên lên mặt dây nam, bạc 925
Đá Ruby thiên nhiên hàng Lục Yên lên mặt dây nam, bạc 925