Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên 18.4cts, dùng lên mặt dây, lắc tay vàng bạc

Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên 18.4cts, dùng lên mặt dây, lắc tay vàng bạc
Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên 18.4cts, dùng lên mặt dây, lắc tay vàng bạc