Ngọc Lục Bảo, Emerald thiên nhiên chất lượng cao hàng sạch