Natural Aquamarine, Ngọc Lam Biển, chất ngọc cao, màu đẹp