Lắc tay Ruby thiên nhiên, hàng không xử lý ni tay nam đeo18li