Đá Emerald, Ngọc Lục Bảo thiên nhiên và Mã não chạm lưỡng nghi