Đá Emerald thiên nhiên, Ngọc Lục Bảo vuông và tấm tròn 3ly