Đá Ruby thiên nhiên xuất xứ Lục Yên

Ruby thiên nhiên Lục Yên hồng cánh sen có sao 10 điểm
Trọng lượng : 4ct

Đá Ruby thiên nhiên xuất xứ Lục Yên


Đá Ruby thiên nhiên xuất xứ Lục Yên