NGỌC LỤC BẢO THIÊN NHIÊN 4CT


Trọng lượng : 4ct
Xử lý : nâng cao màu