Đá Spinel thiên nhiên màu hồng phấn

Natural Spinel 
7,6mm x 5,5mm x 3mm
Sạch trên 99%