Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên màu đỏ huyết câu 


Không qua bất kỳ xử lý nào, bao kỉêm định tòan cầu, màu đỏ huýêt câu, chất ngọc trong veo không cam phèn răng sớ, thịt lành tít.