Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên


Duy nhất 1 viên không tẩm dầu, không xử lý nhiệt thiên nhiên 100%, mã kiểm định PNJ : 54545 (có thể tra cứu trên website : http://www.pnjlab.com.vn/vn/DichVuKiemDinh/TraCuuSanPham.aspx )