Thiềm thừ Citrin vàng nhạtCụ Thiềm Thừ 3 chân , ngậm tiền vàng
Thiên nhiên 100% 
Citrin màu vàng nhạt 
266,8ct
Kính các bác