Đá Peridot thiên nhiên
Trọng lượng : 3ct sạch đến 99% Kính các bác