Viên đá Ruby Lục Yên thiên nhiên không xử lý.

Trọng lượng: 2.3ct.