Sản phẩm: viên Saphire Lục Yên thiên nhiên.
Trọng lượng:
Kích thước: