Sản phẩm: mặt dây đeo đá Ngọc Bích chạm rồng.
Chất liệu: đá Ngọc Bích thiên nhiên khác ing xử lý.
Kích thước: 53*5.5mm.