Sản phẩm: Viên  đá Saphire Daknong da xanh thiên nhiên rất đẹp.
Trọng lượng:
Kích thước: