Sản phẩm: chuỗi đeo tay đá Thạch Anh Tím thiên nhiên rất đẹp.
Kích thước: hạt bi tròn 16mm