Sản phẩm:Chuỗi đeo tay đá Cẩm Thạch thiên nhiên
Kích thước hạt: 14mm x 13 viên